تاثیر مشاور انگیزشی وجملات مثبت در پیشرفت تحصیلی

انگیزه، حالات درونی فرد است که موجب تداوم رفتارش تا رسیدن به هدف می شود. انگیزه ارتباط مستقیم و مثبت با پیشرفت تحصیلی دارد. به همین علت علاوه بر آنکه انگیزه وسیله ای برای پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته می شود، گاهی از آن به عنوان هدف نیز نام برده می شود، زیرا با افزایش انگیزه، پیشرفت تحصیلی نیز پدید می آید. از آنجا که هوش و استعداد تحصیلی به عنوان دو عامل اساسی در پیشرفت تحصیلی، کمتر تحت تأثیر معلم یا مربی واقع می شود، سعی بر آن است که با افزایش انگیزه دانش آموزان حداکثر بهره وری از هوش صورت گیرد. زیرا در ح مساوی برابری هوش و استعداد تحصیلی افراد، مشاهده شده است که پیشرفت تحصیلی افراد با انگیزه چشمگیرتر بوده است. با وجود آنکه معلمان در تغییر هوش و استعداد تحصیلی نقش چندانی ندارند، ولی می توانند در بالا بردن انگیزه دانش آموزان مفید واقع شوند منبع : بیتوته
تجربه ای که خود سالها در دوران تدریس ب کرده ام چگونگی تشویق دانش اموز .تشویق دانش اموز برای گرفتن نمره بالا نیست ازنظر من هدف تشویق دانش اموز برای پیشرفت تحصیلی است اگردرمرحله اول بانمره صفر شروع کنددرمرحله بعداین نمره را به پنج برساند تشویق کلامی ،افرین خوب است......با بالارفتن نمره به صورت کلامی معنوی درحضور دوستان ،مدیر ودرصف تاثیر بسیارخوبی داشته به گونه ای که دانش اموزان برای این نوع تشویق به رقابت پرداخته ونتیجه مثبت درکلاس داشته هدف برای همه پشرفت بوده نه فقط گرفتن نمره بالا البته دانش اموزان زرنگ همتشویق میشوند اما چگون بتوانیم کل دانش اموزان را فعال کنیم مهم بوده تشویق معنوی وکلامی وحتی غیرکلام ( لبخنددستزدن .....ننیجه مثبت داشته ومیتوان گفت درطول سال پیشرفت خیلی خوبی داشته انپ
پیشرفت تحصیلی شما رابطه مستقیم با ارتباط شما با مشاوران برتر کانون مشاوران ایران می باشد. اگر به روند پیشرفت افرادی که در مرکز مشاوره تحصیلی از خدمات مشاوره استفاده نموده اند دقت کنید یک نکته بسیار حائز اهمیت است و آن اینست که همه آنها مشاوران و راهنمایان خوبی داشته اند. پیشرفت تحصیلی تنها در زمنیه درسی نیست، بلکه یک مشاور خوب از لحاظ روانی و روانشناسی نیز تاثیر بسزایی را در رشد و پیشرفت تحصیلی شما دارد، به شما قوت قلب می دهد، اعتماد بنقس شما را برای کنکور رشته های تحصیلی بالا می برد. افت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی شما یک امر روانی و اجتماعی است و فقط اندکی وابسته به هوش و استعداد فردی شما است!
چنانکه آموخته های فرد متناسب با توان و استعدادهای بالقوه اش باشد یا فاصله ای بین توان بالقوه و توان بالفعل دانش آموز نباشد می گوئیم پیشرفت تحصیلی اتفاق افتاده است. پیشرفت تحصیلی عبارتست از «معلومات یا مهارت اکتس عمومی یا خصوصی در موضوع های درسی که معمولا آزمایش ها یا نشانه هایی را یا هر دو، که معلمان یا دانش آموزان وضع می کنند، اندازه گیری می شود.»اصطلاح پیشرفت تحصیلی به تجلی جایگاه تحصیلی یک دانش آموز اشاره دارد. در بیان پیشرفت تحصیلی می گویند: «این اصطلاح به مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد به صورتی که توسط آزمون های مختلف درس مانند حساب، هندسه و علوم و... سنجیده می شود، اشاره می کند.» پس با توجه به تعاریف فوق می توان گفت که پیشرفت تحصیلی، اصطلاحی است که به مقدار یادگیری و معلومات به دست آمده در فرآیند یاددهی که توسط آزمون های پیشرفت تحصیلی مورد سنجش و آموزش قرار گرفته، اشاره دارد و نهایتا براساس میزان پیشرفت حاصل شده می توان به قضاوت و تصمیم گیری پرداخت. بدون تردید، پیشرفت تحصیلی در نظام آموزشی از اهمیت والایی برخوردار است، پژوهشگران آموزشی و روانشناسی تلاش کرده اند، تا عواملی که عملکرد یادگیرندگان را بهبود و ارتقا می دهند، شناسایی نمایند که در این میان موهن و گولاتی (1986) مطالعه ای فراتحلیلی بر تعیین کنندگان پیشرفت تحصیلی انجام داده اند و عوامل زیر را در پیشرفت تحصیلی موثر می دانند . هوش، محیط خانوادگی، تحصیلات والدین، رابطه بین والدین، انگیزش متغیرهای شخصیتی از قبیل درونگرایی و برونگرایی، روان نژندی و روان پریشی، ادراک خود و سازگاری. نگرش به رشته تحصیلی ظاهراً یک امر فردی محسوب می شود . این تصور وجود دارد که هر فردی باتوجه به شخصیت خود و تمایلات و علاقه مندی و خصوصیاتش ، دارای برخی نگرش ها می باشد در صورتی که نگرش تحصیلی از دیدگاه علم روان شناسی ، اجتماعی و جامعه شناسی علاوه برفردی بودنش دارای بعد اجتماعی گسترده از جمله محیط ، اطرافیان ، پدر و مادر و معلم سایر افراد گروه هایی که دانش آموز با آن ها به نحوی برخورد دارند که در ایجاد و پرورش و تحکیم نگرش ‎های مثبت یا منفی به رشته تحصیلی وی مؤثرند. پیشرفت تحصیلی از جمله موضوعاتی است که از ابعاد تربیتی، روان شناسی،به آن بسیار پرداخته شده است . ﻳﺎﻓﺘـﻪهـﺎی تحقیقات ﻣﺘﻌـﺪد ﻧـﺸﺎن دادﻩ اﺳــﺖ ﭘﻴــﺸﺮﻓﺖ تحصیلی ﻧــﻪ ﺗﻨــﻬﺎ از ﺳــﺎﺧﺘﺎرهای داﻧــﺶ و ﻓﺮاﻳﻨــﺪهای ﭘــﺮدازش اﻃﻼﻋــﺎت ﺗــﺄﺛﲑ ﻣــﻲﭘــﺬﻳﺮد ﺑﻠﻜــﻪ ﺑــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷــﻲ از جمله ﺑﺎورهــﺎ، ﻧﮕــﺮشهــﺎ و ارزشهــﺎ ﻧﻴــﺰ ﻣﺮﺑــﻮط ﻣــﻲﺷــﻮد .سالهای متمادی است که محققان و پژوهشگران تعلیم و تربیت و روانشناسان اجتماعی، مطالعات فراوانی در مورد عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام داده اند. پیشرفت موضوعی است که به خصوص در حال حاضر نیز مورد توجه تمامی کشورهای جهان بوده است، و هر ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل ک ن و نوجوانان می شود و پژوهشهای زیادی به بررسی عوامل مختلفی که می تواند بر پیشرفت تحصیلی تأثیر داشته باشد، عواملی مانند: خانواده، محیط زندگی، مدرسه و برنامه های آموزشی اختصاص یافته است.
موضوع آزمون و امتحان همواره مورد توجه برنامه ریزان و معلمان و حتی دانش آموزان و اولیای آنان بوده است. چگونگی سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در هر نظامی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در نظام آموزشی بعضی از کشورها از جمله ایران، «کمیت محوری» بر «کیفیت محوری» فائق شده است؛ مطلب زیر سعی دارد با بیان ویژگی های نظام ارزشی الهی با تکیه بر آیات شریفه قرآن کریم و نظام ارزشی پیشرفت تحصیلی در آموزش و پرورش، به میزان انطباق این دو با یکدیگر بپردازد.
همه مشاورین املاک مثل هم نیستند. مثل بقیه صنوف، جوانب مثبت زیادی هم وجود دارد اما یک تجربه بد و نامناسب برای یدار یا فروشنده برای همیشه در ذهن باقی می ماند. اگر در گذشته تجربه بدی دارید، اجازه ندهید که این اتفاق مجددا رخ دهد. اگر با مشاور املاک فعلی خود راحت نیستید، کار با او را متوقف کنید. شما می توانید مشاورین املاک فوق العاده ای را پیدا کنید. هم اکنون زمان پیشرفت و حرکت به جلو است. هنگامی که یک مشاور املاک استثنائی را پیدا کردید، دلایل زیادی پیدا خواهید کرد که به خاطرش از خدا سپاسگزاری کنید.
اطلاعیه سازمان سنجش اموزش کشور درباره میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در ازمون سراسری سال 95 بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون سراسری سال 1395 می رساند: با توجه به ابلاغ قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1395/2/26 مجلس محترم شورای ی، و براساس مصوبه ششمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 95/3/23 میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1395 به صورت زیر می باشد:الف- آن دسته از دیپلمه های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف ی که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (سال سوم آموزش متوسطه) به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود.ب- داوطلبان دارای مدرک پیش ی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف ی و هنر که مدرک دوره پیش ی خود را از سال تحصیلی 91-1390 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش ی (صرفاً نمرات دروسی که به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است) به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود.تبصره: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال خواهد شد. روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
اطلاعیه سازمان سنجش اموزش کشور درباره میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در ازمون سراسری سال 1395 1395/03/24 نسخه چاپی بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون سراسری سال 1395 می رساند: با توجه به ابلاغ قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1395/2/26 مجلس محترم شورای ی، و براساس مصوبه ششمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 95/3/23 میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1395 به صورت زیر می باشد: الف- آن دسته از دیپلمه های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف ی که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (سال سوم آموزش متوسطه) به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود. ب- داوطلبان دارای مدرک پیش ی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف ی و هنر که مدرک دوره پیش ی خود را از سال تحصیلی 91-1390 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش ی (صرفاً نمرات دروسی که به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است) به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود. تبصره: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال خواهد شد. روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون سراسری سال 1396 می رساند: با توجه به ابلاغ قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1395/2/26 مجلس محترم شورای ی، و براساس مصوبه هفتمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 95/8/9 میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1396 همانند آزمون سراسری سال 1395 به صورت زیر می باشد: الف- آن دسته از دیپلمه های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف ی که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (سال سوم آموزش متوسطه) به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود. ب- داوطلبان دارای مدرک پیش ی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف ی و هنر که مدرک دوره پیش ی خود را از سال تحصیلی 91-1390 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش ی (صرفاً نمرات دروسی که به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است) به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود. تبصره: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال خواهد شد. روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
اطلاعیه سازمان سنجش اموزش کشور درباره میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در ازمون سراسری سال 1396 بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون سراسری سال 1396 می رساند: با توجه به ابلاغ قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1395/2/26 مجلس محترم شورای ی، و براساس مصوبه هفتمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 95/8/9 میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1396 همانند آزمون سراسری سال 1395 به صورت زیر می باشد: الف- آن دسته از دیپلمه های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف ی که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (سال سوم آموزش متوسطه) به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود. ب- داوطلبان دارای مدرک پیش ی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف ی و هنر که مدرک دوره پیش ی خود را از سال تحصیلی 91-1390 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش ی (صرفاً نمرات دروسی که به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است) به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود. تبصره: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال خواهد شد. روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
بنام خدا دوستان دراین پست میخوایم در رابطه با نیاز یا عدم نیاز به یک مشاور تحصیلی بجث کنیم.چیزی که خیلی ها فکر میکنن با داشتن مشاور موفق میشن. در واقع فکر میکنند مشاور معجزه خواهد کرد!!! هرگز!!!! اینگونه نیست... بفرمایید ادامه مطلب....
سلام میخوام این بار راجب مشاور حرف بزنم یه مشاور خوب میتونه کی باشه:مشاور خوب یه که بهت تو مرحله اول انرژی ادامه کارو بده برات برنامه بریزه راهو بهت نشون بده و تجربه ش تو رسیدن به اون هدفت زیاد باشه ینی تازه کار نباشه مشاور باید خودش قبلا این راهی که تو پیش میریو طی کرده باشه و بتونه حتس با اطلاعات جدید راهو برات اسون کنه
بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون سراسری سال 1396 می رساند: با توجه به ابلاغ قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1395/2/26 مجلس محترم شورای ی، و براساس مصوبه هفتمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 95/8/9 میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1396 همانند آزمون سراسری سال 1395 به صورت زیر می باشد: الف- آن دسته از دیپلمه های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف ی که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (سال سوم آموزش متوسطه) به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود. ب- داوطلبان دارای مدرک پیش ی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف ی و هنر که مدرک دوره پیش ی خود را از سال تحصیلی 91-1390 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش ی (صرفاً نمرات دروسی که به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است) به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود. تبصره: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال خواهد شد.
برای رزرو وقت برای بهترین مشاور تحصیلی ایران در آموزشگاه نام آوران شمیران با تلفن 2200410 تماس بگیرید.
تاریخ برگزاری کنکور 96 تاریخ برگزاری کنکور 96 به تازگی اعلام شده و ما براتون توی سایت سکوی دهم قرار دادیمش ! ثبت نام برای این کنکور از تاریخ 19 بهمن ماه 95 آغاز می شود و تا 28 بهمن ماه ادامه دارد ! به گزارش خبرنگاری ها تاریخ برگزاری کنکور تجربی 96 در 15 و 16 تیرماه است طبق نظر و اعلامی که انجام شد از طرف مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور سوابق تحصیلی در کنکور سال 96 همانند سال قبل ثأثیر مثبت دارد ! ( سوابق تحصیلی در کنکور 96 ) و بدین گونه اعمال می شود: میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 96 همانند آزمون سراسری سال قبل است یعنی افرادی که دیپلم خود را از سال 84 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها نهایی بوده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند و سهم این سوابق 25 درصد با تأثیر مثبت است. داوطلبانی که مدرک پیش ی خود را از سال تحصیلی 91 - 90 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی بوده است مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند و سهم این سوابق 5 درصد با تأثیر مثبت است.
اولین وظیفه یک مشاور مدیریت دلسوزی و رازداری است . مشاور مدیریت و مشاور بازاری و فروش باید شرکت را مانند شرکت خودش بداند و دلسوزانه پیگیر موارد مختلف باشد و خود را از خانواده شرکت بداند.
مشاور تحصیلی مهم ترین نقش را در زمینه برنامه ریزی و مشاوره شما در تهران و شهرستانها بازی می کند. مشاور خوب باید مورد تایید کانون مشاوران ایران باشد. مشاور خوب باید با روحیات شما آشنا باشد و بتواند در کمترین زمان ممکن برنامه تحصیلی مناسبی برای کنکور و یا کمک درسی برای شما برنامه ریزی نماید. کانون مشاوران ایران می تواند براحتی با در اختیار داشتن مرکز مشاوره تحصیلی و با در اختیار داشتن برترین مرکز مشاوره تهران و شهرستان ها و یا در خارج از کشور جهت ارائه خدمات به خارج از کشور شما را تا رسیدن با درجات بالای علمی یاری رساند. مشاور تحصیلی کنکور و یا در مقاطع راهنمایی، دبیرستان، و پیش ی و یا در و در مقاطع کارشناسی ارشد و ا می باشد.
استفاده از نرم افزار تایپ گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی مجاز و مورد تاکید است تایپ گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی به گزارش دفتر آموزش دبستانی و پیرو اطلاعیه قبلی به تاریخ 94/11/5 به اطلاع می رساند با عنایت به دریافت مجوز تایپ گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی ازشورای عالی آموزش و پرورش ،مرکز محترم برنامه ریزی منابع انسانی وفناوری اطلاعات و همچنین مرکزمحترم حراست وزارت آموزش و پرورش ، توجه به موارد زیر مورد تأکید است : نرم افزار تایپ گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی در اختیار همکاران علاقه مند قرار گیرد .( نرم افزار در پیوست ) با یاری گیری از مدرسان کشوری و استانی راهنمایی های لازم جهت استفاده موثر از نرم افزار توسط همکاران محترم فراهم گردد. به مدارس تاکید شود که یک نسخه از فرم الف بعد از تکمیل و رویت والدین در اختیار آنها قرار گیرد . برای دریافت نرم افزار اینجا کلیک کنید . جهت اطلاعات کاملتر به این ادرس مراجعه کنید .
رازهای موفقیت بهترین مشاور تحصیلی کشور چیست؟ ادامه مطلب
تلاشِ مشاور، یا تاثیرِ مشاور؟ با اینکه، خود من به دفعات به دانشجویان سفارش میکنم که مراجع قدردان تلاش های صادقانه و دلسوزانه مشاور است، ولی چیزی که باید در اولویت مشاور قرار گیرد تاثیر تمام اقدامات از جمله کلامی و غیر کلامی است. ادامه مطلب
موسسه مطالعاتی باراد پس از انحلال آموزشگاه علمی کنکور شه داد که یکی از خوشنام ترین موسسات کنکور در سالهای 78 تا 84 بوده با همت جمعی از اساتید محترم در آموزش و پرورش منطقه 2 تهران تاسیس گردید.عمده فعالیت های موسسه بر محوریت مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی-خدمات روانشناسی-مشاوره شغلی-مشاوره ازدواج-مشاوره کودک و نوجوان-دوره های تخصصی گفتار درمانی می باشد.موسسه مطالعاتی باراد با شماره مجوز 37348 فعالیت های خود را بابرگزاری کلاسهای کنکور و تقویتی نیز تکمیل نموده است. سابقه فعالیت های مدیریت موسسه مطالعاتی باراد مشاوران تحصیلی موسسه مطالعاتی باراد(تاسیس:1380) (آقای عسکری) مشاور و برنامه ریز رتبه های برتر در سال های 79 تا کنون/برگزار کننده همایش(سمینار روز موفقیت)بصورت متوالی در طول سال/کارشناس تحصیلی در برنامه فرصت برابر،کارنامه 20 و... /مشاور در مدارس: دمندان،برزویه،کاوه،فرزانگان، شه نو، صادق و... مشاور در آموزشگاه های:قلمچی،فرهنگ،صالحین،علم و دانش،بعثت و... (آقای میلاد رضایی مقدم) مشاور و مدرس دین و زندگی کنکور تدریس در مدارس:فرهیختگان-نام آوران-شهید بهشتی-فرزانگان دانش-فرزانگان3-علامه حلی4-ا هرا-بنت الهدی(امارات متحده)-فدک-فرهنگ3-فرهنگ5 و... تدریس در موسسات کنکور:طلیعه-دانشمند-قلم چی-نخبه-ادیبان دانش و... مدرس پروازی:اصفهان-شیراز-اراک-کرمان و... مشاور بخش روانشناسی مجله سلامت مشاور بخش روانشناسی موسسه فرهنگی تبیان کارشناس برنامه راه نو(تولید رادیو،بخش سلامت روانی-در سال های 94 تا کنون) برگزار ککنده همایش های تداعی معانی(تصویر سازی ذهنی)دروس کنکور (آقای احمدی) مشاور رتبه های برتر کنکور،مدرس و مشاور صدا و سیما،مشاور مدارس:فرزانگان،خاتم النبیین،کرامت،علامه طباطبایی و... مشاور انگیزشی ایران ///در حال حاضر کلاسهای مشاوره تحصیلی و روانشناسی در هفته بصورت متوالی 4 روز در ساعات 16 ال 19 برگزار می گردد./// موسسه مطالعاتی باراد (خدمات جامع مشاوره تحصیلی تضمینی کنکور 96) 30% تخفیف در صورت ثبت نام از طریق سایت سلام
در پی استعفای «مایکل فلین» از سمت مشاور امنیت ملی، «کیت کلاگ» ژنرال بازنشسته به صورت موقت مشاور امنیت ملی ت ترامپ می شود.
در پی استعفای «مایکل فلین» از سمت مشاور امنیت ملی، «کیت کلاگ» ژنرال بازنشسته به صورت موقت مشاور امنیت ملی ت ترامپ می شود.
بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون سراسری سال 1395 می رساند: با توجه به ابلاغ قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1395/2/26 مجلس محترم شورای ی، و براساس مصوبه ششمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 95/3/23 میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1395 به صورت زیر می باشد: الف- آن دسته از دیپلمه های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف ی که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (سال سوم آموزش متوسطه) به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود. ب- داوطلبان دارای مدرک پیش ی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف ی و هنر که مدرک دوره پیش ی خود را از سال تحصیلی 91-1390 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش ی (صرفاً نمرات دروسی که به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است) به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود. تبصره: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال خواهد شد.
اختصاصی از حامی فایل تاثیرسرمایه اجتماعی برتمایل به تسهیم دانش درشرکتهای ان مشاور با و پر سرعت . تاثیرسرمایه اجتماعی برتمایل به تسهیم دانش درشرکتهای ان مشاور تاثیرسرمایه اجتماعی برتمایل به تسهیم دانش درشرکتهای ان مشاور مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  20 چکیدهدر جوامع دانش محور کنونی نقش و اهمیت بازده سرمایه فکری و اجتماعی در قابلیت سودآوری پایدار و مستمر شرکت ها بیش از بازده سرمایه مالی به کارگرفته شده است؛ هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به تسهیم دانش بوده است؛ روش تحقیق حاضر توصیفی است که به روش پیمایشبه گردآوری اطلاعات مبادرت شده است و از حیث هدف جزء تحقیقات کاربردی بشمار می رود؛ ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد که روایی آن به تائید اساتیدراهنما و مشاور و خبرگان منابع انسانی شرکتهای ان مشاور رسیده است و پایایی آن نیز برای هر متغیر بیشتر از 0.7 بوده است. جامعه آماری این تحقیقاز میان شرکتهای ان مشاور استان اسان رضوی بوده اند که مایل به همکاری در تحقیق حاضر شده اند .نمونه آماری تحقیق با توجه به فرمول کوکرانانتخاب شد ؛ جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل 8.54 استفاده شده است؛ نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعاتنشان داده است که سرمایه اجتماعی برتمایل به تسهیم دانش تاثیر مثبت و معناداری در شرکتهای ان مشاور استان اسان رضوی داشته است.واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، تسهیم دانش . بعد ساختاری ، بعد شناختی ، بعد ارتباطی با تاثیرسرمایه اجتماعی برتمایل به تسهیم دانش درشرکتهای ان مشاور
میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون های سراسری سال 1395 و سال 1396 1394/06/30 بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون های سراسری سال 1395 و سال 1396 می رساند؛ براساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1394/6/28 و در راستای اجرای قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در ها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب 10/6/1392 مجلس شورای ی، میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1395 و سال 1396 به شرح ذیل می باشد: 1- آزمون سراسری سال 1395 الف- آن دسته از دیپلمه های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف ی که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (سال سوم آموزش متوسطه) به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورتتأثیرقطعی در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود. ب- داوطلبان دارای مدرک پیش ی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف ی و هنر که مدرک دوره پیش ی خود را از سال تحصیلی 91-1390 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش ی (صرفا نمرات دروسی که به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است) به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود. تذکر: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف وب، هردو مورد اعمال خواهد شد. 2- آزمون سراسری سال 1396 الف- آن دسته از دیپلمه های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف ی که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (سال سوم آموزش متوسطه) به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورتتأثیرقطعی در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود. ب- داوطلبان دارای مدرک پیش ی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف ی و هنر که مدرک دوره پیش ی خود را از سال تحصیلی 91-1390 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش ی (صرفا نمرات دروسی که به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است) به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر قطعی در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود. تذکر: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف وب، هردو مورد اعمال خواهد شد. روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
اطلاعیه در خصوص میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در ازمون های سراسری سال 1395 و سال 1396 بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون های سراسری سال 1395 و سال 1396 می رساند؛ براساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1394/6/28 و در راستای اجرای قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در ها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب 10/6/1392 مجلس شورای ی، میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1395 و سال 1396 به شرح ذیل می باشد: 1-آزمون سراسری سال 1395 الف- آن دسته از دیپلمه های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف ی که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (سال سوم آموزش متوسطه) به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیرقطعی در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود. ب- داوطلبان دارای مدرک پیش ی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف ی و هنر که مدرک دوره پیش ی خود را از سال تحصیلی 91-1390 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش ی (صرفا نمرات دروسی که به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است) به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود. تذکر: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف وب، هردو مورد اعمال خواهد شد. 2- آزمون سراسری سال 1396 الف- آن دسته از دیپلمه های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف ی که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (سال سوم آموزش متوسطه) به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورتتأثیرقطعی در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود. ب- داوطلبان دارای مدرک پیش ی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف ی و هنر که مدرک دوره پیش ی خود را از سال تحصیلی 91-1390 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش ی (صرفا نمرات دروسی که به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است) به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر قطعی در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود. تذکر: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف وب، هردو مورد اعمال خواهد شد. خبر :مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش
یک مشاور تحصیلی خوب برای موفقیت در کنکور بر ی پوشیده نیست. بسیاری از دانش آموزان به دلیل کمبود امکانات در شهر خود به سمت مشاوره تحصیلی تلفنی میروند.. در ارتباط با مشاوره تحصیلی تلفنی نکاتی باید مد نظر داشته باشید که امروز در این مقاله سعی میکنیم روش های انتخاب مشاوره تحصیلی تلفنی و حضوری را به شما آموزش دهیم . تا با خیالی آسوده مشاور تحصیلی خود را انتخاب کنید. صرفه جویی در هزینه ها بسیاری از دانش آموزان در ابتدای سال تحصیلی موضوع در ارتباط بودن با یک مشاوره تحصیلی به میان می آید این فکر در ذهن دانش آموز پیش میاید که مشاور تحصیلی در واقع هزینه ای بیهوده میباشد و برای موفقیت در کنکور این موضوعات نیاز نیست. در صورتی که فکری اشتباه است. دقیقأ یکی از ویژگی های داشتن یک مشاور تحصیلی مناسب این میباشد که دانش آموز را از سرگردانی بیرون میاورد. در واقع باعث میشود تا دانش آموز در انتخاب منابع ذهن باز تری داشته باشد و از صرف هزینه های اضافی و گیر افتادن در دام انی که سعی در فروش بیشتر محصولاتشان دارد جلوگیری میکند. در واقع مشاور تحصیلی نه تنها هزینه ی اضافی نمیباشد، بلکه دانش آموز را در انتخاب منابع و کلاس های کمک آموزشی و تهیه ی لوح های فشرده آگاه میکند. و دانش آموز با بیشترین آگاهی این منابع را تهیه میکند. برای مشاهده ی ادامه ی مطلب میتوانید بر روی لینک زیر کلیک کنید http://dr kour.ir/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/ ادامه مطلب
تمدن/ حسین سنجرانی فرماندار سرخس طی احکام جداگانه ای اسداله جهانگیر را بعنوان مشاور فرماندار در امور فرهنگی، سرکار خانم تر را بعنوان مشاور فرماندار در امور بانوان و خانواده و سرکار خانم عرب را بعنوان مشاور فرماندار در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی منصوب کرد.
دونالد ترامپ پس از کناره گیری «رابرت هاروارد» گزینه پیشنهادی وی برای تصدی پست مشاور امنیت ملی نوشت که هم اکنون برای پست مشاور امنیت ملی چهار گزینه در نظر دارد.
مشاوران محترم مدارس سلام علیکم با احترام و تبریک سال تحصیلی جدید و آرزوی موفقیت و بهروزی، شایسته است مشاوران ارجمند مدارس برنامه کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت در خصوص هدایت تحصیلی، جشنواره درس تفکر و سبک زندگی، هفته بهداشت روان، طرح آشنایی با مشاغل-در طول سال-،همیار مشاور و سایر برنامه های مختص مشاور را تهیه و در اولین جلسه کارشناسی که در نیمه اول مهرماه در اداره تشکیل می شود با خود همراه آورند. با تشکر-کارشناسی مشاوره
انگیزه، حالات درونی فرد است که موجب تداوم رفتار تا رسیدن به هدف می شود. انگیزه ارتباط مستقیم و مثبت با پیشرفت تحصیلی دارد. به همین علت علاوه بر آنکه انگیزه وسیله ای برای پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته می شود، گاهی از آن به عنوان هدف نیز نام برده می شود، زیرا با افزایش انگیزه، پیشرفت تحصیلی نیز پدید می آید. انگیزه به دو نوع درونی و بیرونی قابل تقسیم است. از انگیزه بیرونی می توان به... (ادامه مطلب)
سلام آقای منتور بنا به نظر شما، رفتم پیش مشاور حقوقی. خانه صنعت و معدن هر هفته شنبه ها، تعدادی مشاور در زمینه های مختلف (منابع انسانی، بیمه، مالیات، حقوقی و ...) داره که به صورت رایگان مشاوره می دن. جوان بودند ولی خیلی خوب بود. به ویژه اینکه همزمان، همه بودند. این این امکان را فراهم می آورد که بتوانم دیگر سوالات را هم بپرسم. فقط مشاور ب و کار نداشت!!! قراردادهام را بردم و مشاور حقوقی، تک تک بندها را برام توضیح دادند.ممنون از راهنمایی هاتون